1767. crtice sa sednica Magistrata

3216. 1767. decembra 11, Subotica-1767. decembra 16, Sombor
Prepiska sa Paulom Krušper de Varbo, administratorom komorskih dobara iz Sombora,
u vezi predloga da se dozvoli držanje konja Ciganima koji imaju stalno prebivalište i bave se zanatima.    Latinski jezik. 3 lista    52/1767. 1266 tačka dn. reda 10, br. 53

1229. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Jožef Vizi (Vizÿ Iosephus) i senatori; Grgo Križanović (Gregorius Krizsanovics), Ivan Mačković (Ioannes Macskovics), Toma Rudić (Thomas Rudics), Luka Vojnić (Lucas Vojnics), Nikola Sagmajster (Nicolaus Szaghmajszter) i Ilija Poljaković (Elias Polyakovics). Razmatrali su sledeće predmete: 1. žalba Vite Buljovčića (Vitus Bulyovcsics) što je Nikola Matković zvani Pačirac (Nicolaus Matkovich alias Pacsiracz) prodao svoj vinograd u blizini Segedinskog puta Ani
Perković (Anna Perkovics) udovici Ivana Dombovića (Ioannes Dombovics) za 36 forinti , a njegov prazan vinograd uništio i pretvorio u obradivu zemlju i uzimao zemlju za pravljenje cigli ; 2. udovica pokojnog Mihalja Nađa (Nagy Michaël) je oslobođena
plaćanja poreza zbog toga što je svoju kuću dala za izgradnju novog štaba; 3. odbijena je molba Simona Romića (Simon Romich),orguljaša , da se izbuši bunar na pustari Bajmok (Bajmak) prema Kaćmaru (Kattymar) i Madarašu (Madaras) zbog napajanja konja i volova; 4. na molbu Antona Maslića (Antonius Maslich) dodeljuje mu se zemljište pored Gruje Ciganina (Grujo Cziganin) za izgradnju kuće; 5. Stevan Krnajski (Stephanus Krnajszki/ÿ), sin Teodora (Theodorus), izjavljuje da je prodao Romanu Segedincu (Roman Szegedinacz) dva jutra zemlje na pustari Kelebija (Kellebia) u blizini zemljišta Jovana Aleksina (Iovan Alexin) i Kerste Bojina (Kerszta Boin).   F:261.2.pag.601-602/1767. 1767. avgust 7.

1266. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Jožef Vizi (Vizÿ Iosephus) i senatori: Grgo Križanović (Gregorius Krizsanovich), Josip Kopunović (Iosephus Kopunovich), Marko Skenderović (Marcus Szkenderovics), Luka Vojnić (Lucas Vojnics), Hijeronim Vuković (Hieronymus Vukovich), Petar Josić (Petrus Iosich), Nikola Sagmajster (Nicolaus Szaghmajszter), Ilija Poljaković (Elias Polyakovics) i Josip Mamužić (Iosephus Mamuzich). Razmatrali su sledeće predmete: 1. korpar (pletač korpi) Jakov Haser (Iacobus Haszer), nastanjivanjem u grad i obavljanjem korparskog zanata, oslobođen je plaćanja poreza šest godina; 2. molba Malote Manojlovića (Malotta Manojlovich) da se oslobodi plaćanja poreza na peć senatora Marka Skenderovića (Marcus Szkenderovich) koja mu je dodeljena za 1766/67 za kvarterijalni dom/stan; 3. na zahtev plemića Matije Perčića
(Matthias Perchich) zavode se obligacije Simona Vojnića (Simon Vojnich) od hiljadu rajnskih forinti; 4. kamerar i blagajnik isplaćuju račune Nikoli Bugarskom (Nicolaus Bugarszkÿ) , jedan na iznos od 1 forinte i 73 krajcara, a drugi na 3 forinti i 66
krajcara; 5. kamerar Nikola Mukić (Nicolaus Mukich) isplaćuje Marku Vuiću (Marcus Vuich) 13 forinti; 6. raspodela imovine i prodate kuće između Pane (Panna), udovice pokojnog Janoša Kiša (Kiss Ioannes) i njene dece, Perke od šest godina i Pala od dve
godine, i Mihajla Matića zvanog Bili (Michaël Matich alias Bilÿ), njenog drugog muža i njegovog devera Andraša Berte (Andreas Berta), na osnovu popisa imovine pokojnika koji se nalazi pod brojem 52 (F:261.51/1767); 7. usvojena je molba da se oslobodi
plaćanja poreza prosjak Đorđe Pivko (Georgius Pivko) za 1766/67; 8. kamerar i blagajnik isplaćuju račun , jedan od 6 forinti i 25 krajcara i drugi na 2 forinte i 25 krajcara ; 9. kamerar i blagajnik isplaćuju Martinu Toferu (Martinus Toffer) dva računa , jedan na
1 forintu i 48 krajcara , a drugi na 1 forintu i 3 krajcara; 10. pod brojem 53 (F:261.40.52/1767) nalazi se dopis u vezi predloga da se dozvoli držanje konja Ciganima (Zingari) koji imaju stalno boravište i bave se zanatima; 11. pod brojem 54 (F:261.40.53/1767) nalazi se tabela zatvorenika u subotičkoj tamnici za drugi semestar godine 1767. koju je sačinio jurasor Bačke županije Baltazar Sučić (Balthasar Szucsich); 12. postupak po žalbi grada Subotice protiv županijskog poreza (domestike) , obrazloženoj postojanjem odvojenih poreskih jedinica (porti) za grad Suboticu nalazi se pod brojem 55 (F:261.40.54/1767); 13. spisi u vezi rada deputata koji su odlazili u Beč (Vienna) nalaze se pod brojem 56 (F:261.40.55/1767).

hp photosmart 720

više vidi na: http://suarhiv.co.rs/ser/delatnost/naucno-informativna-sredstva/analiticki-inventari