O autoru bloga, biografija, bibliografija

https://hr.wikipedia.org/wiki/Stevan_Ma%C4%8Dkovi%C4%87

https://www.facebook.com/stevan.mackovic

https://www.youtube.com/watch?v=rR4R0pzZRY0

http://www.arhivistika.edu.rs/clanci/informativna-sredstva/75-stevan-mackovic-naucno-informativna-sredstva-i-korisnici-teorija-i-praksa-u-istorijskom-arhivu-subotica

https://www.subotica.info/2014/09/19/vii-arhivski-dani

Rođen sam 16.10.1959. godine u Subotici, gde završavam osnovnu školu i gimnaziju društveno jezičkog smera što me na neki način usmerava i u daljem školovanju, pošto se upisujem na grupu za istoriju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Još kao apsolvent radim kao nastavnik. Diplomu prof. istorije stičem na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1984. godine. I nakon toga radim kao nastavnik u osnovnoj školi, te u Gradskom Muzeju.  Od  od 1985. do 1988. godine sam u Novom Sadu – asistent na grupi za istoriju, kod profesora Danila Kecića na predmetu Istorija Jugoslavije. Upisujem magistarske studije u Beogradu i započinjem da se bavim istraživačkim poslovima, objavljujem prvu stručnu studiju. Vraćam se u Suboticu krajem 1988. godine i opet radim kao nastavnik, a u Istorijski arhiv  dolazim početkom 1992. godine. Pored arhivistike, nastavljam da se bavim istraživanjima, redovno publikujući istoriografske radove, studije i članke, mahom u lokalnim, ali i inostranim časopisima. Danas imam najviše stručno zvanje – arhiviskog savetnika.

Tokom svog rada u Arhivu radio sam na raznovrsnim stručnim poslovima. Iz oblasti zaštite arhivske građe unutar arhiva – sređivanju i obradi, radio sam na nekoliko velikih upravnih fondova: F:047. Senat grada Subotice (1918-1941), F:057. Sresko načelstvo Subotica (1934-1941), F:070. Okružni Narodni Odbor Subotica (1945-1946), F:068. Gradski Narodni Odbor (1944-1954), kao i drugim fondovima (školskim, privrednim). Za njih sam izradio sumarne inventare, a za fond Sresko načelstvo, i seriju Veliki gradski beležnik iz fonda Senata  i analitičke inventare. Pored toga sam angažovan i na kulturno prosvetnoj delatnosti Arhiva – postavio sam nekoliko izložbi iz arhivske građe, kao i na publikovanju časopisa Arhiva -“Ex Pannonia”, kao autor, član redakcije, a zatim urednik.

Moja stručna bibliografija koja broji preko stopedeset jedinica sastoji se od članaka i studija, leksikografskih priloga, autorske monografije (Industija i industrijalci Subotice 1918-1941, Istorijski arhiv, Subotica 2004) i tri koautorske (Nastanak i razvoj predškolstva u  Subotici, PU Naša radost, Subotica, 2004, Crveni krst u Subotici 1886 – 2006, Crveni krst, Subotica 2006. i 60 godina delatnosti Istorijskog arhiva Subotica, A szabadkai Történelmi levéltár 60 éves tevékenysége, Subotica 2007), Gradska kuća Subotica -Városháza Szabadka 1912-2012 (Subotica 2012), Naših prvih 70 godina. Radovi su mi objavljivani i u inostranim stručnim časopisima.

Od juna 2001. godine nalazim se na mestu direktora ustanove Istorijski arhiv Subotica.

BIBLIOGRAFIJA (istoriografskih i arhivističkih radova):

Monografije:

 1. Industrija i industrijalci Subotice (1918-1941), Subotica 2004, str. 508
 2. (koautor) Nastanak i razvoj predškolstva u Subotici, PU Naša radost, Subotica, 2004
 3. (koautor) Crveni krst u Subotici 1886 – 2006, Subotica 2006
 4. 60 godina delatnosti Istorijskog arhiva Subotica, A szabadkai Történelmi levéltár 60 éves tevékenysége, Subotica 2007, str. 128.
 5. (koautor, urednik) Gradska kuća Subotica -Városháza Szabadka 1912-2012, Subotica 2012, str. 350.
 6. (urednik) Naših prvih 70 godina, Subotica 2017, str. 120. 

Analitički inventari:

 1. Sresko načelstvo Subotica (1934-1941), I, (1934-1936. g.), Istorijski arhiv Subotica, Subotica 1997.
 2. Sresko načelstvo Subotica (1934-1941), II, (1937. g.), Istorijski arhiv Subotica, Subotica 1997.
 3. Sresko načelstvo Subotica (1934-1941), III, (1938. g.), Istorijski arhiv Subotica, Subotica 1997.
 4. Sresko načelstvo Subotica (1934-1941), IV, (1939-1941. g.) Istorijski arhiv Subotica, Subotica 1997.

Prikazi:

 1. Četiri nove monografije Instituta za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom sadu,  Godišnjak Društva istoričara Vojvodine, 1983, Novi  Sad 1986
 2. Dr Ljubodrag Dimić, Kulturna politika u Kraljevini Jugoslaviji 1918-
 3. I-III, Beograd 1997, Ex Pannonia 3-4, Subotica 2000, str. 157- 160
 4. Imenik žrtava (Mirko Grlica, Antal Hegediš, Milan Dubajić, Lazar Merković,  Imenik žrtava Drugog sv. rata na području subotičke opštine), Rukovet 9-10-11,  Subotica 2001, str. 59,60

Bibliografski prilozi:

 1. Godišnjak društva istoričara Vojvodine 1974-1983, Godišnjak DIV, 1983, Novi Sad 1986, str. 83-95

Izložbe:

 1. “50. godina od pobede nad fašizmom, Subotica od okupacije do slobode”, Subotica 1995. ( tekst za katalog )
 2. “Iz depoa Arhiva – arhivalije od terezijanskog do modernog doba”,  Subotica,  septembar 2002.( tekst za katalog )
 3. “Živeti zajedno – Együtt élni,, Novi Sad – Subotica, 2006
 4. “Arhiv i škola – A Levéltár és az iskola”, Subotica, 16 -30, 05.2007.
 5. „Subotičke gradske kuće (1751-1919)“, Subotica, 3.09.-24.09.2010. (Osijek, 8.11.-22.11.2010. Vukovar 2011, Budimpešta, 2011.)
 6. „Subotica na starim kartama i mapama“, Subotica 2.09.2011.-25.09.2011.

Studije, članci:

 1. Ideološko-politička orijentacija listova Nepszava i Narodni glas, Godišnjak Društva istoričara Vojvodine, 1983, Novi Sad 1986, str. 5-31
 2. Zadužbine sa objektima u Subotici, Rukovet br. 29, Subotica 1993, str. 300 – 310
 3. Jevreji i metaloprerađivačka industrija u Subotici 1918-1941, Rukovet, 4-5, Subotica 199, str. 85-93
 4. Gradski bibliotekari Mijo Mandić i Rade Lungulov, Rukovet, 6-7, Subotica 1994,  48-52
 5. A zsidók szerepe szabadka fémiparnak kialakulásban, Űzenet, 7-8,  Subotica, 1995. str.  470-48
 6. Subotički Rotari klub 1936. godine, Rukovet, 7-8-9, Subotica 1995, str. 5-51
 7. Mijo Mirković (1898-1963) profesor subotičkog Pravnog fakulteta kao ekonomski istoričar, Rukovet, 4-5-6, Subotica 1996, str. 21-23
 8. Zanatlije Subotice po državnom popisu 1828. godine, Ex Pannonia, 1, Subotica, str. 41-58
 9. Građevinska industrija u Subotici (1918-1941), Ex Pannonia,2, Subotica 1996, 23-46
 10. Još nešto o porodici (porodicama) Ingus, Palics és környéke, 3, decembar 1998
 11. Porodica Rot, fabrikanti šešira, Rukovet, 7-8-9., Subotica 1998, str. 57-60
 12. Szabadkai gyárak-Palics környezetszenyezöi 1939-ben, Palics és környéke, 4, Subotica, januar 1999, str. 11
 13. O proslavi povodom 15 godina od oslobođenja Subotice, Bunjevačke   novine, II, 1, Subotica, januar 1999, str. 11
 14. A palicsiak kívetelése az 1926-os közgyülésen, Palics és környéke,5,  Subotica, februar 1999,
 15. Subotica 1918-1938, iz pera gradskog senatora dr Matije EvetovićaBunjevačke novine, II,2, Subotica, februar 1999, str. 12-13
 16. A Palicson felépitendö két templom terverirül, Palics és környéke, 6, Subotica,  mart 1999, str.33-35
 17. Naredba za Palić iz 1936. godine, Palics és környéke, 7-8, Subotica, april 1999, str. 12
 18. Stipan Matijević, prvi gradonačelnik Bunjevac, Bunjevačke novine, 4, Subotica, april 1999, str. 11
 19. Vranje Sudarević, Bunjevačke novine, 5, Subotica, maj 1999, str.11
 20. Gradonačelnik Stipić i lokalna samouprava, Bunjevačke novine, 6, Subotica, jun 1999, str.11
 21. Gradonačelnici malih ovlaštenja, Bunjevačke novine, 7, Subotica,  jul 1999, str.11
 22. A hatalom viszonyulása a prosztitúciohoz a II. világháboru elött és utánBácsország, 7-8, Subotica, jul-avgust 1999, str. I-IV
 23. májusban Palicson (angol?) repülögep zuhont le, Palics és környéke, 8, Subotica, avgust 1999, str. 26
 24. Hogyon gazdálkodott Szabadka Palicsfürdével a két háború között? I  deo,  Palics és  környéke, 9, Subotica, septembar 1999, str. 9-10
 25. Hogyon gazdálkodott Szabadka Palicsfürdével a két háború között? II  deo,  Palics és  környéke, 10, Subotica, oktobar 1999, str. 10
 26. Kevés föld és sok gyerek, , Palics és  környéke 10, Subotica, novembar 1999, str. 11
 27. Odnos vlasti prema prostituciji pre i nakon Drugog sv. rata, Rukovet, 5-      6-7, Subotica, 1999, str. 79-81
 28. Sresko načelstvo Subotica (1934-1941), Ex Pannonia 3-4, Subotica  2000, str. 23- 42
 29. Egy méhesz kérvénye, Palics és környéke, 5, Subotica, maj 2000, str. 10
 30. Subotički lekari između dva rata (1918-1941) angažovani i u drugim javnim  delatnostima, Sto godina od prvog naučnog sastanka lekara i prirodoslovaca  1899-1999, Vek naučnih pregnuća, Subotica 2000, str.125-139
 31. Leszakot a molo…, Palics és környéke, 9, Subotica, septembar 2000, str.11
 32. A palicsi halászatról (1922-1941), Palics és környéke, 12, Subotica,  decembar  2000, str.10,11
 33. A szekicsi (Lovćenac) német gyújtótábor 1944-1946-ban, Bácsország, Milleniumi szám, Subotica 2001, str. 101-107
 34. Crtice o dvotačkašima u Subotici, Rukovet, 5-6-7, Subotica 2002, str.34-37
 35. Od »Hartman és Conen R.t.« do »29. Novembra«, Ex Pannonia 5-6-7, Subotica 2003, str. 25-31
 36. Logor za Nemce u Sekiću (1944-1946), Ex Pannonia 8, Subotica 2004, str. 16-27
 37. A modernizáció hordozóikénet fellépő zsidó gyáriparosok Szabadkán, az 1918-1945  közötti időszakban, Bácsország, 30. szam, Subotica 2004, 69-71
 38. Jedno izvješće o Bunjevcima iz 1934.,  Klasje naših ravni, 5-6, Subotica 2004, str. 90-96
 39. Političko djelovanje i učinak Josipa Vukovića Đide 1926-1941., Klasje naših ravni, 1-2, Subotica 2005, str. 75-84
 40. Obilježavanje tisućugodišnjice hrvatskog kraljevstva u Subotici, Klasje naših ravni, 3-4, Subotica 2005, str. 103-105
 41. Proslava 250. obljetnice doseljavanja veće skupine Bunjevaca (1686-1936), Hrvatska revija, 3, Zagreb 2005, str. 44-53
 42. Tri subotičke matice, Subotička matica, Bunjevačka prosvetna matica i Matica subotička, Klasje naših ravni, 3-4, Subotica 2006, str. 66-75
 43. Od Kramera do Željezničara a.d., Ex Pannonia 9-10, Subotica 2006, str. 25-31
 44. A szabadkai gyáripar történetének levéltári forásai, Bács – Kiskun megye múltjából, 21,  Kecskemét 2006, str. 301 -305
 45. Stjepan Podhorsky u dva projekta: Crkve u Maloj Bosni i Đurđevcu, Klasje naših ravni, 11 – 12, Subotica 2006, str. 76-79
 46. Bunjevci Subotice između dva svjetska rata, Urbani Šokci, Zbornik s međunarodnog okruglog stola 28. travnja 2006, Osijek 2006, str. 103-121
 47. Istina, na primeru Sekića, Die wahrheit am beispil von Sekitsch, Az igazság Szikics példáján, Logor za Nemce u Sekiću, str. 53-132, Novi Sad 2007.
 48. Hrvatski katolički orao – Subotica, Hrvatska revija, 4, Zagreb 2007. str. 102-111.
 49. Hrvatski katolički orao – Subotica kroz arhivsko gradivo, Klasje naših ravni, 3 – 4, Subotica 2007, str. 90 -105
 50. Kulturni i drugi javni nastupi od 1918. do1923. godine, Klasje naših ravni, 7 – 8, Subotica 2007, str. 89 -107
 51. Planovi za podizanje dvije crkve na Paliću, Klasje naših ravni, 3 – 4, Subotica 2008, str. 106 -110
 52. Istorijski arhiv Subotica, rezultati rada i polje djelovanja u tranzicionom periodu, Arhivska praksa br. 10, Tuzla 2008, str. 349-362.
 53. Arhivsko gradivo znaćajno za izučavanje povijesti Srijema u vojvođanskim arhivima, Zbornik radova „Identitet Srijema u prošlosti i sadašnjosti”, Nijemci 2008, str. 464 – 469.
 54. Kulturni događaji u Subotici u prvim godinama nakon rata, Rukovet, 10-11-12, Subotica 2008, str.32 – 44.
 55. Položaj Bunjevaca Subotice između dva svjetska rata, Klasje naših ravni, 1 – 2, Subotica 2009, str. 78 -85.
 56. Matija Evetović kao paradigma položaja Bunjevaca Hrvata u Subotici, Klasje naših ravni, 3 – 4, Subotica 2009, str. 105 -110.
 57. O pokušaju preodgoja prostitutki 1945/46. godine, Klasje naših ravni, 5 – 6, Subotica 2009, str. 96 -100.
 58. Diploma slobodnog kraljevskog grada Maria Theresiopolis od 1779. godine, Klasje naših ravni, 7 – 8, Subotica 2009, str. 3-19. /  autor zajedno sa dr. Slavenom Bačićem
 59. Diploma slobodnog kraljevskog grada Maria Theresiopolis od 1779. godine, Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, 10, Osijek 2009, str. 394 – 412 /  autor zajedno sa dr. Slavenom Bačićem
 60. O strukturi i profilu korisnika arhivske građe u Istorijskom arhiva Subotica (2005-2008), Arhivska praksa br. 12, Tuzla 2009, str. 311-322.
 61. Kratak pregled fondova hrvatske provenijencije, Klasje naših ravni, 9 – 10, Subotica 2009, str. 95 – 105.
 62. Život i djelo dr. Matije Evetovića kao paradigma položaja Bunjevaca u Subotici, Urbani šokci 3, Ugledni Šokci i Bunjevci, Zbornik s međunarodnog okruglog stola 15. svibnja 2008, Osijek 2009, str. 261- 271.
 63. Iz povijesti svakodnevice, Klasje naših ravni, 3 – 4, Subotica 2010, str. 96 – 102.
 64. Subotica 1933. godine po izvješću Kulturno-socijalnog odjela, Klasje naših ravni, 7 – 8, Subotica 2010, str. 102 – 107.
 65. Mesto i uloga Istorijskog arhiva Subotica u realnoj lokalnoj i virtualnoj svetskoj zajednici, ), Arhivska praksa br. 13, Tuzla 2010, str. 34-44.
 66. Kako je Lazar Stipić 1926. planirao prodaju mađarskih umjetnina, Klasje naših ravni, 1 – 2, Subotica 2011, str. 94 – 99.
 67. Katalog analitičkog inventara odjeljenja Senata Veliki bilježnik za godine 1919. i 1920., Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođnaskih Hrvata, br.2, Subotica 2010, str. 283 – 322.
 68. Bački Bunjevci između Beograda i Zagreba (1918.-1941.), Identitet bačkih Hrvata, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa, Zagreb-Subotica 2010, str. 109-125.
 69. Dnevnik partizana, od Subotice do Blajburga (Bleiburg), Rukovet, br. 9-12, Subotica, 2011, str. 40 – 47.
 70. Dosadašnja i sutrašnja suradnja Historijskoga arhiva Subotica u ozračju europskih povezivanja, Klasje naših ravni, 7 – 8, Subotica 2011, str. 108 – 110.
 71. O strukturi i profilu korisnika arhivske građe u Istorijskom arhivu Subotica (2005-2008), Ex Pannonia 14, Subotica 2011, str. 5-11
 72. Svjedočanstvo o odnosu Policije prema hrvatskim prvacima u Subotici uoči parlamentarnih izbora 1925. Klasje naših ravni, 1 – 2, Subotica 2012., str. 111-115
 73. Ulomci za povijest Subotice u 1925. godini, Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođnaskih Hrvata, 3, Subotica 2012, str. 123-154.
 74. Sportske, nogometne i ostale igre, u povodu četvrt stoljeća Bačke (1926.), Klasje naših ravni, 3 – 4, Subotica 2012, str. 103 – 1
 75. Gradska kuća i Subotica (1902-1941) trajanje i promjene, Klasje naših ravni, 7 – 8, Subotica 2012, str. 80 – 99.
 76. O analitičkim inventarima odeljenja Senata, Ex Pannonia 15- 16, Subotica 2012, str. 71- 77.
 77. Gradska kuća Subotica, Városháza Szabadkan, 1912-2012, Gradska kuća u novoj Kraljevini, Subotica 2012, str. 80-99
 78. O Franjevcima, Klasje naših ravni, 7 – 8, Subotica 2012, str. 80 – 99.
 79. Bački Bunjevci između Beograda i Zagreba (1918.-1941.), Croatian-Serbian Relations – Resolving Outstanding Issues : Srpsko-hrvatski odnosi – rešavanje otvorenih pitanja, Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje i Udruga za povijest, suradnju i pomirenje : Maximagraf, Petrovaradin, 2012. str. 81-95,
 80. Dio foto ilustracija u tri sveska Danice iz 1942., 1943., i 1944. godine, Klasje naših ravni, 1 – 2, Subotica 2013, str. 115,116.
 81. Bunjevci u subotičkim tijelima vlasti (1918.-1929.), Hrvati u Vojvodini identitet(i), procesi i društvene aktivnosti, Zagreb-Subotica 2012, str. 113-135.
 82. Bunjevci u subotičkim tijelima vlasti (1918.-1929.), Klasje naših ravni, 3 – 4, Subotica 2013, str. 103-116.
 83. Doprinos Tome Vereša historiografiji o Bunjevcima na primjeru monografije ‘Bunjevačko pitanje danas’,  Zbornik radova s međunarodnog filozofsko-znanstvenog skupa „Misaona popudbina Tome Vereša“, str. 225-229
 84. Naučno informativna sredstva i korisnici (teorija i praksa u Istorijskom arhivu Subotica), Arhivska praksa 16, Tuzla 2013, str. 282-288.
 85. Društveno ozračje u Subotici na prijelazu 20-30-tih godina XX stoljeća, Dani Balinta Vujkova dani hrvatske knjige i riječi, Zbornik radova sa znanstvenih skupova 2011.-2012., Subotica 2013, str. 115-124.
 86. Holokaust – edukacija o prošlosti, kao uslov boljoj budućnosti na primeru Subotice (O izvorima koji svedoče o žrtvama holokausta sa ovog područja) Croatian-Serbian Relations – Resolving Outstanding Issues : Srpsko-hrvatski odnosi – rešavanje otvorenih pitanja, Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje i Udruga za povijest, suradnju i pomirenje : Maximagraf, Petrovaradin, 2013. str.
 87. Pregled fondova kojima u imenu stoji pridjev hrvatski i drugih od značaja za izučavanje Bunjevaca bačkih Hrvata u Povijesnom arhivu Subotica, Glasnik Arhiva Slavonije i Baranje, br. 12,  Osijek 2013, str. 57-77.
 88. Mijo Mirković, Subotica i Pravni fakultet u prvim godinama njegovog dolaska, Ex Pannonia 17, Subotica 2013, str. 5-16.
 89. Bački Bunjevci i Šokci između dvaju svjetskih ratova, Vukovarski zbornik 8, Ogranak Matice Hrvatske Vukovar, Vukovar 2013, str. 103-115.
 90. Civilne žrtve među bunjevačkim Hrvatima nakon oslobođenja (1944.-1946.), Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođnaskih Hrvata, 5, Subotica 2013, str. 109-132.
 91. O ratnim stradanjima porodice Varga, Rukovet br. 1-4, Subotica 2014, str. 61-65.
 92. A holokauszt – ismertető a múltról Szabadka példáján a szebb jövő feltételeként, Bácsország, 69, 2014/2, Subotica, str. 35-40.
 93. Szabadkai iparosok nemzetiségi összetetéle a két világháború között, BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL XXVI, Kecskemét, 2014, 88-104.
 94. O javnim službenicima (službama) u Subotici (1918–1941), Ex Pannonia 18, Subotica 2014, str. 5-20.
 95. Subotica u još hladnijim danima, Memento 70, Szabadka gyásznapjai 1944-2014, Budapest-Szabadka 2014, str. 42-51.
 96. O počecima Dužijance i Katoličkog divojačkog društva, Revija Dužijanca, br. 1, Subotica 2014, str. 96-97.
 97. Gdje su u Subotici pokapani vojnici iz Hrvatske, a gdje Subotičani u Hrvatskoj za vrijeme velikog rata (1914-1919), Klasje naših ravni, 5 – 8, Subotica 2014, str.105 – 109.
 98. Upisi u Matičnu knjigu umrlih (1914.-1919.) subotičkog Matičnog ureda poginulih vojnika bunjevačkih Hrvata (A-B), ), Klasje naših ravni, 9 – 12, Subotica 2014, str.104 – 110.
 99. O Subotici u Vojnoj granici i Franzu Vaničeku u djelima Ištvana Ivanjija, Franz Vaniček i vojnokrajiška historiografija, Slavonski Brod 2017, str. 295- 300
 100. Utjecaji državne ideologije i prakse na subotičke Bunjevce (1918. -1941.), Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu, Zagreb 2014, str. 101-116.
 101. Upisi u matičnu knjigu umrlih (1914.-1919.) subotičkog matičnog ureda poginulih vojnika bunjevačkih hrvata (Od Katancsics Andrása, do N), Klasje naših ravni, 1 – 4, Subotica 2015, str. 83 – 90.
 102. Kiemelkedő zsidó gyárosok,  Élettől az életig a holokauszton át,  Szabadka 2015, str. 83-113.
 103. Crtice o tome kako je Subotica gazdovala Kupalištem Palić u međuratnom periodu (1918-1941), Ex Pannonia 19, Subotica 2015, str. 11-19
 1. Upisi u matičnu knjigu umrlih (1914.-1919.) subotičkog matičnog ureda poginulih vojnika bunjevačkih hrvata (N-S), Klasje naših ravni, 1 – 4, Subotica 2016, str. 108 – 116.
 2. Upisi u matičnu knjigu umrlih (1914.-1919.) subotičkog matičnog ureda poginulih vojnika bunjevačkih hrvata (Sz-Z ), Klasje naših ravni, 5 – 12, Subotica 2017, str. 60 – 68.
 3. O prostituciji u Subotici prije i nakon II svjetskog rata, Klasje naših ravni, 5 – 12, Subotica 2017, str. 69 – 74.
 4. Szabadka és felszabadulás után (1944-1945) áldozatul esett polgári személyek, Szabadka 2017, str. 40
 5. Civilne žrtve među bunjevački Hrvatima nakon oslobođenja (1944.–1946.), Klasje naših ravni, 1-4. Subotica 2017, str. 107-125
 6. O Subotici u Vojnoj granici i Franzu Vaničeku u djelima Ištvana Ivanjija, Klasje naših ravni, 5-8. Subotica 2017, str. 95-97
 7. Petar Pekić i Subotica u njegovo doba, Klasje naših ravni, 1-4. Subotica 2018, str. 78-86

Član uredništva i leksikografski prilozi za:

 1. Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, 1,A, Subotica 2004.  http://www.had.org.rs/leksikoni/Leksikon%201.pdf
 1. Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, 2, B – Baž, Subotica 2004.
 1. Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, 3, Be-Br,  Subotica 2005.
 1. Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, 4, Bu,  Subotica 2005.
 1. Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, 5, C -Ć,  Subotica 2006.
 1. Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, 6, D,  Subotica 2006.
 1. Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, 7,  DŽ-F,  Subotica 2007.
 1. Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, 8, G,  Subotica 2008.
 1. Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, sv. 9,  H,  Subotica 2009.
 1.  Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, 10, I,  Subotica 2010.
 2.  Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, 11,  J,  Subotica 2011.
 1. Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, 12,  K-Knj,  Subotica 2014.
 2. Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, 12,  Ko-Kr,  Subotica 2017.

Natuknice:

   A, 1:

 1. Agrarna reforma (S.Bačić)

   B-Baž, 2:

 1. Batina
 2. Bačvanin
 3. Banka (M. Grlica)

Be-Br 3:

 1. Bešlić, Antun
 2. Bogdanov, Vaso
 3. Borba, list Radikalne stranke

   Bu, 4:

 1. Bunjevačka omladinska zajednica ( K. Bušić)
 2. Bunjevačke novine (1924-1927), glasilo zemljodilske i radikalne stranke
 3. Bunjevačke novine, subotički tjednik

   C-Ć, 5:

 1. Conen Jakobčić, Vilim
 2. Crnković, Ivan (K. Bušić)

D, 6:

 1. Damjanov, Jakša ( N. Ušumović)
 2. Dulić, Đuro
 3. Dulić, Marko
 4. Dulić, Oliver

   Dž – F, 7:

 1. Đelmiš, Gavro ( M. Bara)
 2. Đorđević, Dragoslav
 3. Đorđević-Malagurska, Mara ( E. Bažant)
 4. Evetović, Matija

G, 8:

 1. Glas Naroda

H, 9:

 1. Hrabak, Bogumil
 2. Hrvatska eskomptna banka d.d. podružnica u Subotici
 3. Hrvatska kulturna zajednica
 4. Hrvatska privredna omladina
 5. Hrvatska starokatolička crkva ( T. Žigmanov)
 6. Hrvatska sveopća kreditna banka d.d. filijala u Subotici
 7. Hrvatske novine
 8. Hrvatske seljačke zadruge
 9. Hrvatski katolički orao u Subotici
 10. Hrvatsko crkveno pjevačko društvo Svete Cecilije
 11. Hrvatsko pjevačko društvo Neven

   I, 10:

 1. Išpanović, Matija
 2. Istina, politički list
 3. Istra-Trst-Gorica potporno društvo
 4. Ivanić, Ivan
 5. Iványi, István
 6. Ivić, prof. Aleksa
 7. Ivković Ivandekić, Ivan
 8. Ivković Ivandekić, dr. Mirko
 9. Iskruljev, Toša

J, 11:

 1. Jadranska straža ( M. Bara, M. Cvetanović)
 2. Jakobčić, Eugeb ( E. Hemar )
 3. Jakobčić, Mirko
 4. Jakobčić selo
 5. Jakšić, Ivan
 6. Jankač, Matej (Lj. Vujković Lamić )
 7. Jeremić, Risto
 8. Jovan Nenad (M. Grlica )
 9. Jugoslavenska banka d. d. podružnica u Subotici
 10. Jugoslavenski Lloyd u Subotici
 11. Jugoslavenski nacionalni list
 12. Jugoslavenski narod
 13. Jugoslovenski život
 14. Jurić, Marko

K –Knj, 12:

 1. Karakašević, Gavra
 2. Karanović, Mladen
 3. Katolički krug
 4. Katolički krug Subotica
 5. Katolički pučki savez
 6. Katoličko divojačko društvo
 7. Katolički pučki savez
 8. Katoličko momačko društvo

Ko-Kr, 13:

64. KOSIĆ, Mirko

65. KOSTIĆ, Konstantin

66. KOSTIĆ, Lazo

67. KREČI, Gjuro (Krécsy, György)

68. KRMPOTIĆ, Mario