Popis objavljenih naslova (601, manje više) na mojim wordpress stranicama

https://www.academia.edu/34815594/popis.docx

 

https://suistorija.wordpress.com/  ( 10.10.2017. –  337 )

 1. Karte za BLATNU KUPKU na Paliću, 1938
  2. Mačkovići svi i svuda
  3. Promocija
  4. Vodotoranj na Paralelnom putu
  5. Predizborna atmosfera…
  6. Bunjevački…
  7. Plan za podizanje rk. katedrale u Beogradu
  8. Lányi Ernő (Erne Lanji) i njegova molba za tromesečni boravak sina u Subotici
  9. Promocija knjige dr Lajoša Hovanja „Sliv jezera Palić“
  10. Bombardovana Subotica, 1944.
  11. DOPRINOS SUBOTIČKIH LEKARA – JEVREJA ZDRAVSTVENOJ SLUŽBI GRADA TOKOM XIX I XX VEKA
  12. Pečati (nekih) subotičkih privrednika, 1918-1941
  13. Urania,radnja za proizvodnju igračaka
  14. Facebook stranica Istorijskog arhiva Subotica
  15. Staniša Neorčić (1868-1926)
  16. Školske prilike, 1918-1941
  17. Subotica 1918-1941, osnovni parametric
  18. Molba Lifka Aleksandra radi prijema u državljanstvo Kraljevine Jugoslavije
  19. Zavičajnost Josipa Rufa
  20. Izveštaj sreskog načelnika Subotice o stanju u srezu 1937. Godine
  21. Subotica 1929. O vodama
  22. Maurice Van Seebeck
  23. PROSLAVA 250. OBLJETNICE DOSELJAVANJA VEĆE SKUPINE BUNJEVACA (1686 1936)
  24. Dr Lajoš Hovanj, SLIV JEZERA PALIĆ
  25. Vizitka Alojzija Stepinca
  26. Seidner Sándor – Samu i njegova fabrika
  27. O NJEGOŠEVU iz Arhiva
  28. Alba M. Kuntić
  29. Henrik Bachrach, veleposednik
  30. Trgovina gvožđem i prometno d.d.
  31. Pravni fakultet, 1932.,posmrtnica
  32. Teniski trener – siromah
  33. Josif Ruf (Ruff Jozséf)
  34. O starim vremenima, Subotici i Arhivu
  35. Dajč Herman, Palić
  36. Broj umrle dece 1934.
  37. Lepotice Subotice, 1924.
  38. Градска Штампарија и Књиговезница
  39. Bilo pa prošlo…
  40. Obdanište Radničke samopomoći 1925.
  41. PREDMETI O KOMUNALNOJ HIGIJENI (1918-1926) IZ ARHIVSKE GRAĐE
  42. Škole između dva rata
  43. Muzealna izložba života subotičkih Srba od starine pa do danas, 11.11.1933.
  44. Štrosmajerova ulica 1985.
  45. Dr Josip Martinis, lekar, Dalmatinac u Subotici
  46. Mijo Mirković (1898-1963), profesor subotičkog Pravnog fakulteta, kao ekonomski istoričar
  47. ИЛУСТРАЦИЈЕ О ИСТОРИЈИ СРБА У СУБОТИЦИ И ОКОЛИНИ
  48. ULOMCI ZA POVIJEST SUBOTICE U 1925. GODINI
  49. Subotica kroz vekove Medjuratni period 29.10.2014.
  50. Subotica kroz vekove Moderna Subotica 12.11.2014.
  51. ULOMCI ZA POVIJEST SUBOTICE U 1925. GODINI
  52. Svetlost, udruženje stud. subot. Prav. fakulteta, Pravila i Poslovnik
  53. Članovi Proširenog Senata (skupštine) grada Subotice 1925. Godine
  54. YouTube, FOTO MIX SZABADKA, SUBOTICA 1900-1945
  55. INDUSTRIJA I INDUSTRIJALCI SUBOTICE (1918-1941)
  56. Holokaust – edukacija o prošlosti, kao uslov boljoj budućnosti na primeru Subotice (O izvorima koji svedoče o žrtvama holokausta sa ovog područja)
  57. Zadužbine sa objektima u Subotici
  58. Popis crkvenih matičnih knjiga u fondu F:451 Istorijskog arhiva Subotica
  59. „Škandal“ ili nešto drugo? (o događanjima nakon nogometnog turnira „Bačke“ 1926. godine)
  60. PALIĆKE TEME
  61. Matična knjiga krštenih 1773.
  62. O PALIĆU I PALIĆANIMA
  63. Kakve su bile gradske zgrade na Paliću 1936. godine?
  64. Od Subotice do Blajburga (Bleiburga), dnevnik partizana
  65. EX PANNONIA
  66. Magyarul
  67. A SZABADKAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 60 ÉVES TEVÉKENYSÉGE
  68. A SZABADKAI POLITIKAI ÉLET A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN
  69. Dnevnik Grge Ivandekića, 1944/45
  70. Od Subotice do Blajburga (Bleiburga), dnevnik partizana
  71. Molba vlasnika bordela (IAS, F:47. Gr. 511/1926)
  72. Par podataka o Sokolskom domu na Paliću.
  73. Od kupališnog lekara do narodnog poslanika – dr Gabor Santo (Szánto Gábor)
  74. Josip Vuković – Đido, njegovo političko djelovanje i rezultati, 1926. -1941.
  75. Marko Jurić
  76. KONEN (CONEN) VILIM JAKOBČIĆ
  77. Proslava 15-to godišnjice oslobođenja Subotice
  78. CRVENI KRST U SUBOTICI (1886-1946), A SZABADKAI VÖRÖSKERESZT MEGALAKULÁSÁTÓL A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁNI LEGELSŐ ÉVEKIG (1882/1886-1946)
  79. Crtice (beleške) o dvotočkašima u Subotic
  80. Subotica 1933. godine, po izvještaju gradskog Kulturno-socijalnog odjeljenja
  81. Podaci o komunalnoj higijeni
  82. “STANTIĆ I LASSNER” (“BRAĆA PLETL”)
  83. 1773. matična knjiga krštenih, župa Sv. Terezije
  84. A szekicsi (Lovćenac) német gyűjtőtábor (1944-1946)
  85. Beleške o Muzičkoj školi između dva rata (1919-1939)
  86. Civilne žrtve među bunjevačkim Hrvatima nakon oslobođenja (1944.-1946.)
  87. Da li ste znali? Hronologija crtica i zanimljivosti iz prošlosti
  88. Aleksandar Lifka (prilozi)
  89. Azilanti radnici šire klice! (1928)
  90. Bioskop KORZO
  91. Cigansko ostrvo
  92. Crni septembar 1928. (sanitetska statistika)
  93. Les amis de la France section de Subotizca, Francuski klub i Francuski Licej
  94. Neke od cena 1932. Godine
  95. Oluja u Subotici 1925. godine (podaci)
  96. Podaci o Ciganima
  97. Policija (Gradska kapetanija) i dešavanja u vezi sa njom
  98. Porodica (Štilinović) sa 11 dece, 1921-1935
  99. Regrutacija 1928. Godiine
  100. Da li ste znali? Hronologija crtica i zanimljivosti iz prošlosti
  101. Štamparija Jugoslovenskog Dnevnika
  102. Subotičani zarobljeni u Rusiji u Prvom sv. ratu.
  103. ZANATLIJE SUBOTICE U DRŽAVNOM POPISU 1828.GODINE
  104. DESETI SUBOTIČKI ARHIVSKI DAN 21.09.2017.
  105. DIPLOMA SLOBODNOG KRALJEVSKOG GRADA MARIA THERESIOPOLIS OD   1779. GODINE
  106. Dokumenti o Srpkinji Sofiji Petrović (1901-1944) iz Budakalasa
  107. Ekonomsko odeljenje, 1919-1927
  108. Emil Libman, GRAĐA ZA MEDICINSKU BIBLIOGRAFIJU SUBOTICE, I, II (1828–   2009)
  109. Emil Libman, GRAĐA ZA MEDICINSKU BIBLIOGRAFIJU SUBOTICE – II (1828–     2009) Subotica, 2011.
  110. EX PANNONIA
  111. AUTOMOBILSKI KLUB SUBOTICA 1925-1945.
  112. BLAŠKO RAJIĆ I STVARANJE PRVE JUGOSLOVENSKE DRŽAVE
  113. Dr Emil Libman: Prva građanska Bolnica u Subotici
  114. EX PANNONIA 11
  115. Ex Pannonia, br. 17
  116. EX PANNONIA, br. 20
  117. Ex Pannonia, časopis IAS
  118. Fábián Borbála: A Szabadkai villamos és világítási részvénytársaság első évei – 111 éves a    szabadkai villanyvilágítás
  119. Lalia Gábor, főlevéltáros: Vándorsáskák a szabadkai határban
  120. PROLOG RATNIH ZBIVANJA
  121. EX PANNONIA
  122. Res mythica vagy res publica? Szabadka polgársága a helyi kiadványok tükrében
  123. SZABADKA POLITIKAI ÉLETE A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN
  124. VÖLGYI JÁNOS, SZABADKA EGYKORI POLGÁRMESTERE
  125. Mađarska zgrada” (Trg Lazara Nešića 2)
  126. EX PANNONIA 15–16
  127. FOTO mix
  128. A magyar kenyér ünnepe, 1941. Augusztusában
  129. AERO KLUB Subotica, 60/70 godine
  130. Centar, Radijalac, 1960-tih
  131. Fidelinka, Štafeta, 1980.
  132. Foto mozaik – Subotica kroz XX vek
  133. Fotografije Subotice 60/80-tih godina
  134. Ilustracije za istoriju Subotice u prvoj polovini XX veka
  135. konferencija u “Fidelinki” i izlazak štafete Mladosti, 1980.
  136. Radnje: Gvožđar, Čelik
  137. Srećan Ti rođendan druže Tito
  138. Fotografije (1916-1917) jadranske obale dr Bele Maćašovskog
  139. GRADSKA KUĆA I SUBOTICA (1912-2012) TRAJANJE, PROMENE
  140. IZLOŽBA: SUBOTIČKE GRADSKE KUĆE
  141. Hartman József gépjárműveztök lapja
  142. Hütter Árpád, FAKO D.D.
  143. INDUSTRIJA I INDUSTRIJALCI / IPAR ÉS IPARÓSOK
  144. “ORIENT, TVORNICA ŠKROBA I NUZPRODUKATA”
  145. BELEŠKE O GRADSKOJ PLINARI I ALFONZU SEEREINERU
  146. CIGLANA “MAČKOVIĆ
  147. Dr Matija Bruk (Brück)
  148. DRVOPRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
  149. FABRIKA JOSIPA RUFA (danas PIONIR)
  150. Felsóbásckai Egyesült Gázmalmi R.t. Gornjebačko udruženo paromlinsko d.d.
  151. HARTMANN TEREZA i SUBOTICA U NJENO DOBA
  152. KONRATH RADIO
  153. Mala galerija likova industrijalaca (1918-1941)
  154. Bek Mano (Beck Manó) fabrikant sapuna
  155. FABRIKA DINAMO MOTORA RAJTER LASLA
  156. Herman Lea r. Braun, Marta Albahari i njihova ciglana
  157. Mlinar Svoboda Antun
  158. PIUKOVIĆ & CO.
  159. Margit mlin d.d.
  160. Minerva d.d. ( 1911-1946)
  161. INDUSTRIJA I INDUSTRIJALCI / IPAR ÉS IPARÓSOK
  162. MIRKO ROTMAN i BELA GAJGER (fabrika bicikala PARTIZAN)
  163. Od Kramera do Željezničara a.d.
  164. Od Kramera do Željezničara, Von KRAMER bis zu ŽELJEZNIČAR AG.
  165. OUZOR / Okružni ured za osiguranje radnika
  166. PORODICA INGUS, vlasnici tvornice tepiha MEKKA
  167. PREHRAMBENA INDUSTRIJA (radni rukopis)
  168. Priča o firmi “BRAĆA LENARD
  169. SALAMON GINGOLD, tvornica ribljih konzervi
  170. Szabadka gyáripara és a gyártulajdonosok, 1918–1941
  171. UVOD
  172. Vlasnici i radnici firme Braća Goldner
  173. Istorija zdravstva, vitalna statistika 1925-1927
  174. Prva građanska Bolnica u Subotici – povodom 165 godišnjice osnivanja (1841-2006)
  175. Iz povijesti svakodnevice, od cantora i organisste do senatora (1747- 1773)
  176. IZVEŠTAJ VOJNOJ OBAVEŠTAJNOJ SLUŽBI O BUNJEVCIMA, IZ 1934. GODINE
  177. Kako je “nestala” trska iz Kelebijskog rita (1936)
  178. Karte i mape od XVIII do XXI veka
  179. Karta Maria Tereziopola Gabriela Vlašića (Wlassics)
  180. Katalog analitičkog inventara odjeljena Senata Veliki bilježnik za godine 1919. i 1920.
  181. Keler Vencel, Nemac iz Knićanina u Subotici (1933)
  182. Malo zemlje a mnogo dece (Crtice iz demografske istorije međuratnog perioda)
  183. Moja bibliografija:
  184. Naučno-informativna sredstva, analitički inventari
  185. O analitičkim inventarima fonda F. 47 Senat grada Subotice
  186. ZBIRKA PROJEKATA 1845 – 1989
  187. Novine (i crtice iz novina)
  188. BORBA, 20.06.1924.
  189. NAŠE SLOVO, režimski list
  190. „Glas Naroda“ 1933-1935
  191. O Arhivu
  192. 60 GODINA DELATNOSTI ISTORIJSKOG ARHIVA SUBOTICA
  193. A SZABADKAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 60 ÉVES TEVÉKENYSÉGE
  194. A Szabadkai Történelmi Levéltár legrégibb oklevele (A Szenczy család címeres          nemeslevele)
  195. A szegedi szandzsák…/NASELJA, STANOVNIŠTVO I TURSKI POSEDNICI      SEGEDINSKOG SANDŽAKA 1570. GODINE
  196. Dokumenti o prohujalim vremenima
  197. MEMORANDUMI
  198. O ALBUMU FOTOGRAFIJA DR BELE MAĆAŠOVSKOG
  199. Prvi gradski Statut (Policijski Pravilnik) iz 1745.
  200. Informacijsko okruženje i naučno-informativna sredstva u Istorijskom arhivu Subotica
  201. Ismertető a Szabadkai Történelmi Levéltár bírósági fondjairól
  202. O Arhivu
  203. Katalog i materijal sa izložbe o tri gradske kuće (1751-1828-1912)
  204. LEVÉLTÁRI KALAUZA
  205. Mesto i uloga Istorijskog arhiva Subotica u realnoj lokalnoj i virtuelnoj svetskoj zajednici
  206. Naučno-informativna sredstva i korisnici, teorija i praksa u Istorijskom arhivu Subotica
  207. O strukturi i profilu korisnika arhivske građe u Istorijskom arhivu Subotica (2005-2008)
  208. PROTOKOL MAGISTRATA POVLAŠCENE KRALJEVSKO-KOMORSKE VAROŠI SENT MARIJA – PRE ZVANE SABATKA 1743-1756
  209. ŠKOLSKO NADZORNIŠTVO SUBOTICA, sumarni inventor
  210. Smiljan Njagul, Istorijski arhiv Subotica u lokalnim elektronskim medijim
  211. Šta se krije u Arhivu? ( ili kako je u Bačkoj Topoli predstavljen Arhiv 2011. godine )
  212. VII subotički arhivski dan
  213. VODIČ KROZ ARHIVSKE FONDOVE ISTORIJSKOG ARHIVA SUBOTICA, I
  214. O Hrvatima u Subotici
  215. Bački Bunjevci u jugoslavenskoj državi (1918-1941)
  216. Bunjevački Hrvati i progoni 1939
  217. Bunjevački Hrvati u svijetlu proslave 250. godina doselidbe jedne veće grupe Bunjevaca       (1686-1936)
  218. BUNJEVCI SUBOTICE IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA
  219. CRTICE IZ ŽIVOTA TRI SUBOTIČKE MATICE
  220. HRVATSKI KATOLIČKI ORAO – SUBOTICA
  221. Josip Vuković – Đido, njegovo političko djelovanje i rezultati, 1926. -1941.
  222. MATIJA EVETOVIĆ (crtice kronologije)
  223. MATIJA EVETOVIĆ KAO PARADIGMA POLOŽAJA BUNJEVAČKIH HRVATA U SUBOTICI
  224. Mile Budak u Subotici
  225. SUBOTIČKA PROSLAVA 1000 GODIŠNJICE HRVATSKOG KRALJEVSTVA
  226. Svjedočanstvo o odnosu policije prema hrvatskim prvacima u Subotici uoči parlamentarnih    izbora 1925.
  227. O počecima Dužijance i Katoličkog divojačkog društva
  228. O ratnim stradanjima porodice Varga 1941-1944.
  229. PEČATI I ŠTAMBILJI
  230. Podaci o komunalnoj higijeni
  231. PORODILIŠTE “UDARNIK” (1945/46)
  232. Priča o subotičkoj industriji od 1918. do 1941.
  233. HEMIJSKO – KOZMETIČKA INDUSTRIJA (1918 – 1941)
  234. Prvi svetski rat
  235. Gdje su u Subotici pokapani vojnici iz Hrvatske, a gdje subotičani u Hrvatskoj za vrijeme      velikog rata (1914.-1919.
  236. Upisi u Matičnu knjigu umrlih (1914.-1919.) subotičkog Matičnog ureda poginulih vojnika    bunjevačkih Hrvata ( A-B)
  237. Rat 1941-1945
  238. Crtice o ŽUTOJ KUĆI
  239. Interenirani, ubijani 1941…(O sudbini jednog internirca iz Bačke Topole)
  240. Logor za Nemce u Sekiću (1944 – 1946), Sekić, Konzentrationslager für Deutsche (1944-     1946)
  241. Logor za Nemce u Sekiću (1944 – 1946), Sekić, Konzentrationslager für Deutsche (1944-     1946)
  242. Imenik žrtava Drugog svetskog rata na području subotičke opštine (i par novih izvora)
  243. SUBOTICA I CIVILNE ŽRTVE NAKON OSLOBOĐENJA (1944.-1946.)
  244. SPORT
  245. A Palicsi Olimpiái Játekók 1880-1914.
  246. JUGOSLAVENSKO ATLETIČKO DRUŠTVO BAČKA
  247. Šta nam govore signature iz građe Arhiva
  248. Stranka traga za pravdom
  249. SUBOTICA IZMEĐU DVA VELIKA RATA
  250. A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT TEVÉKENYKEDŐ SZABADKAI IPAROSOK       NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTELE
  251. MANIFESTACIJE I KULTURA U SUBOTICI (1918. – 1923.)
  252. O javnim službenicima (službama) u Subotici (1918–1941)
  253. Proslava 15-to godišnjice oslobođenja Subotice 1933.
  254. Razgovor o tome šta je bilo
  255. ŠKOLSKE PRILIKE U SUBOTICI 1915-1941 (1945)
  256. Subotica 1933. Godine
  257. ULOMCI ZA POVIJEST SUBOTICE U 1925. GODINI
  258. Subotica, mozaik istorije, XX vek
  259. Bibliografija arhiviste Lasla Mađara ( 1-328)
  260. GALERIJA LIKOVA
  261. Subotica, mozaik istorije, XX vek
  262. GALERIJA LIKOVA
  263. “BRAĆA GOLDNER”
  264. Gradski bibliotekari Mijo Mandić i Rade Lungulov
  265. Jevrejska zajednica, crtice
  266. Hartmann, Rothman /Geiger, Kopp, Steiner, Ruff, Gingold
  267. Švimer Lili (Schwimmer), talentovana a siromašna učenica Muzičke škole.
  268. Ličnosti, poznate i manje poznate
  269. Blaško Mesaroš (1887-1938), teolog-pisar-bibliotekar-samoubica
  270. Dr Marcel Lebl ( Löbl Mársel), advokat
  271. Dr Matija Rabštajn
  272. Dr Mijo Mirković, Subotica i Pravni fakultet u prvim godinama od njegovog dolask
  273. Dr Mirko Kosić, crtice
  274. CONEN VILIM JAKOBČIĆ
  275. Jakša Damjanov
  276. JOSIP HARTMAN
  277. Karlo Dragutin Napravnik
  278. Dr Ney Vladislav, lekar za ženske bolesti
  279. FRANJA SILBERLAJTNER (Szilberleitner Ferenc)
  280. Galerija portreta istaknutih (i manje istaknutih) subotičana u periodu 1918.-1941.
  281. Brumer Julije (Brummer Gyula) i “PRVA SUBOTIČKA TVORNICA BOMBONA I           ČOKOLADE”
  282. Dobro nam došao druže TITO!
  283. GALERIJA LIKOVA
  284. Ličnosti, poznate i manje poznate
  285. Galerija portreta istaknutih (i manje istaknutih) subotičana u periodu 1918.-1941.
  286. dr KATANEC MIHOVIL
  287. Jedan grof u Subotici- Raul Busseul
  288. Geza Klein (Komor) i njegova fabrika
  289. IVAN SARIĆ, prvi letač ali i biciklista, fudbaler…
  290. Jeremić, Risto, liječnik, povjesničar zdavstvene kulture, publicist
  291. KIZUR IŠTVAN
  292. Molba pčelara Ive Bukvića za osnivanje pčelinjaka pri Poljoprivrednoj školi na Paliću             (1919.)
  293. Mr.ph. Alfred Blum
  294. O familiji Schwitzer
  295. O fimiliji Škaljer (Skaljer) u Subotici
  296. Sever Zvekić
  297. Stevan Vaci (Váczi István)
  298. Vajar Franja Matuška (Matuska Ferenc szobrász )
  299. Đorđe Defrešvil (George de Frescheville)
  300. Đula Vali (Váli Gyula)
  301. Алекса Ивић
  302. Mladen Prodanović, policajac, aferaš, ratni zločinac
  303. Gde su u Subotici “radile” prostitutke 1925. Godine
  304. HORTUS, rasadnik
  305. HOSSZÚ SZABADKAI XX. SZÁZAD
  306. Subotica, mozaik istorije, XX vek
  307. Javna burza rada, podružnica Subotica
  308. Kadrovi iz Lifkinih filmova
  309. Kako je Lazar Stipić planirao prodaju vrijednih mađarskih gradskih umjetnina
  310. Ko je bio Blaško Rajić a ko Ivan Milutinović? (ili, zašto bi kerska škola trebalo da nosi  Blaškovo ime)
  311. Odnos vlasti prema prostituciji u Subotici pre i nakon II svetskog rata
  312. Podaci o lovstvu i lovcima, tridesetih godina
  313. Prilog istoriji razvoja Ekonomske škole “Bosa Milićević” u Subotici u periodu od 1950-         1960. Godine
  314. Proslava 15-to godišnjice oslobođenja Subotice
  315. Spomenik Jovanu Nenadu Crnom
  316. ŽIVOT I RAD DR ANTONA KOVAČA – prvog upravnika Građanske bolnice u Subotici
  317. Subotičke fabrike – zagađivači Palića u 1939. Godini
  318. (English?) airplane crashed near Palic in May 1944, Avion ( engleski?) pao kod Palića maja   1944.
  319. Crtice o tome kako je Subotica gazdovala Kupalištem Palić u međuratnom periodu (1918-     1941)
  320. GRADSKA EKONOMIJA NA PALIĆU
  321. O ribarstvu na Paliću (1922-1948)
  322. Od kupališnog lekara do narodnog poslanika – dr Gabor Santo (Szánto Gábor)
  323. Planovi za podizanje dvije nove crkve na Paliću
  324. Šta su zahtevali Palićani na zboru Narodne Radikalne Stranke 1926. godine” je zaključana
  325. Strani turista propao kroz molo na Štrandu – tužen “Napló” !
  326. Subotičke fabrike – zagađivači Palića u 1939. godini” je zaključana
  327. Szabadkai iparosok nemzetiségi összetetéle a két világháború között, BÁCS-KISKUN     MEGYE MÚLTJÁBÓL XXVI, Kecskemét, 2014, 88-104.
  328. SZENT MARIA KIVÁLTSÁGOS KIRÁLYI KAMARAI MEZŐVÁROS TANÁCSÁNAK             JEGYZŐKÖNYVE – KORÁBBI NEVÉN SZABATKA
  329. Születési anyakönyv 1886. zsidó hitközség, MKR Jevreja
  330. Toponimi-Jakobčić naselje, Ćirina ćoša, Manojlović salaš
  331. ZABAVIŠTA IZMEĐU DVA SVETSKA RATA
  332. Zločini, prestupi, prekršaji
  333. БАЈМОК, BAJMOK, BAJMAK…
  334. КРШТЕНИ ПРАВОСЛАВЦИ, 1777.
  335. НОВИНЕ, NOVINE, TISAK, ÚJSÁGOK
  336. Bunjevačke Novine (1924-1927, 1940-1941)
  337. Szabadkai iparosok nemzetiségi összetetéle a két világháború között, BÁCS-KISKUN          MEGYE MÚLTJÁBÓL XXVI, Kecskemét, 2014, 88-104.

https://suistorija.wordpress.com/  ( 10.10.2017. –  337 ) = 601 skupa

https://suistorijablog.wordpress.com     ( 10.10.2017. – 264 naslova)

 1. Mapa Subotice, 1929.
 2. Ferrum d.d.
 3. Dragutin Ančić samuki slikar (1937)
 4. Persijski ćilimi u Gradskoj kući (1937)
 5. Kako je nestala trska iz Kelebijskog rita (1936)
 6. The historical archives of Subotica
 7. Od Rafeaela postao Rafajlo
 8. ПОДОДБОР УДРУЖЕЊА НОСИЛАЦА АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ, СУБОТИЦА
 9. LINKOVI o istoriji Subotice
 10. Novo a staro
 11. “ADIS A.D.”
 12. “ARMIN ROTH, TVORNICA ŠEŠIRA”
 13. “FABRIKA DINAMO MOTORA RAJTER LASLA”
 14. “Fluidna” narodnost Ljudevita Mandića, (1925-1928)
 15. “GEZA KLEIN (KOMOR) I SINOVI, TVORNICA LAKA I BOJA”
 16. “GROSBERGER IGNJAT I DRUG” (1947)
 17. “MINERVA D.D.”
 18. “VAJCENFELD I DRUG” (Weitzenfeld Deneš)
 19. “…po narodnosti Hrvat a po plemenu Bunjevac.”
 20. novembar (Slava 34. pešadijskog puka) i pokloni subotičkog građanstva 1922.
 21. crtice sa sednica Magistrata
 22. Nemačka i Jugoslavija, knjiga, najava budućih događanja…
 23. A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT  TEVÉKENYKEDŐ SZABADKAI IPAROSOK NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTELE
 24. Advokat dr Majoroš Adolf
 25. Alba M. Kuntić, advokat i student Sorbone 1939. moli stipendiju
 26. Alice Erdeš (Erdős Alice) ćerka osnivača firme “Patria zavod za proizvodnju seruma”
 27. Antikomunistička akcija, 1936
 28. Apoteke u 1945.
 29. Bácsmmegyei Nápló šalje dvoje novinara na 6 meseci u Pariz
 30. Bajmok, građa u Arhivu
 31. Barnaba Nimčević sin Mije Mandića
 32. Baumatz Rubin ranjen pri pokušaju bega preko granice, 1935
 33. Bevonulás 1941. (Ulazak mađarske vojske u Bačku Topolu, aprila 1941.)
 34. Biroš Grgo Vrbanović, 1931
 35. “Biroš Grgo Vrbanović, 1931” je zaključana
 36. Biroš Grgo Vrbanović, 1931
 37. Blaško Rajić i njegov vinograd (na Krivom blatu)
 38.  Blaško Vojnić Hajduk kao prvi rukovodioc Arhiva, 1947. godine
 39. BRAĆA GOLDNER
 40. Braća Hiter (Hütter) i njihova fabrika – Fako d.d.
 41. Braća Leipnik, tehnički i elektrotehnički preduzeće (i tragična sudbina 19 Leipnika u  holcaustu)
 42. Bransdorfer Isak,kantor Jevrejske verske opštine
 43. Broj prevoznih sredstava u Subotici, 1929
 44. Bunjevačko srpska Narodna Garda planira svoju glavnu skupštinu 28.1.1940.
 45. Četnička udruženja u Subotici, beleške
 46. Civilne žrtve među bunjevačkim Hrvatima nakon oslobođenja
 47.  Conen Vilim Jakobčić
 48. Crtica o školstvu 1929.
 49. Crtice iz hronologije o 1939. u Subotici
 50. CRTICE IZ ŽIVOTA TRI SUBOTIČKE MATICE ( “Subotička Matica”, “Bunjevačka    prosvetna Matica”,  “Matica subotička” )
 51. Crtice o dvotočkašima u Subotici
 52. Crtice o odnosima vlasti/države i manjinaca/nesrba
 53. Disciplinovanje službenika nove vlasti u Subotici, 1945.
 54. DO Monografija – Pro Memoria
 55. Dobrotvorna Zajednica Bunjevaka u Subotici
 56. DOPRINOS SUBOTIČKIH LEKARA – JEVREJA ZDRAVSTVENOJ SLUŽBI GRADA TOKOM XIX I XX VEKA
 57. Dr Emil Libman, GRAĐA ZA MEDICINSKU BIBLIOGRAFIJU SUBOTICE, 1 (1828–2005)
 58. Dr Emil Libman, DOPRINOS SUBOTIČKIH LEKARA – JEVREJA ZDRAVSTVENOJ SLUŽBI GRADA TOKOM XIX I XX VEKA
 59. Dr Majer (Mayer) Koloman (1911-1941)
 60. Dr Mijo Mirković, Subotica i Pravni fakultet u prvim godinama od njegovog dolaska
 61. Dr Munk Artur, uverenje iz 1940.
 62. Marcela Jagić kao studentkinja prava 1927. godine
 63. Sugár Miklós (dr Nikola Šugar), dokumenti i obrada
 64. Dragutin (Karlo) Gingold, Jevrej, industrijalac
 65. DRUŠTVENA DEŠAVANJA NAKON 1918.
 66. Društveno ozračje u Subotici na prijelazu 20-30-tih godina XX. stoljeća
 67. DRVOPRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
 68. Dužijanca,hipodrom-kasačka trka i…, proslava u centru (1973)
 69. Ervin Gedicke, direktor Jugoslavenske banke d.d.
 70. EX PANNONIA br. 1, 1996.
 71. EX PANNONIA br. 5-6-7
 72. EX PANNONIA, br. 1, Subotica 1996.
 73. 1 VOJNIĆI OD BAJŠE (Vojnich de Bajsha) (1644-1946), 1235-1946 / F. 1 A BAJSAI VOJNICH CSALÁD IRATAI
 74. Fabrika Allein Andora – JUPITER, tvornica baterija
 75.  Fischer Antun, štampar novina Jugoslovenski dnevnik, 1930.
 76. Foto arhiva iz Arhiva
 77. Mozaik ilustracija
 78. Štafeta Mladosti 1979. – centralna svečanost na Trgu
 79. Foto ilustracije u tri ratna (1942., 1943., 1944.) broja Danice ili kalendara za Bunjevce, Šokce i Hrvate
 80. Galerija subotičkih likova iz međurata (1918-1941)
 81. Gams Andrija, student, doktorant, doktor prava
 82. Geiger Adolf, veleposednik i njegova familija
 83. Geza Kohn, izbeglica iz Istre – student Pravnog fakulteta
 84. Glavna carinarnica, 1931.
 85. Gostiona (ili bordel?) Poša Julijane i komunalni ne/mir, 1939.
 86. Grad kupio romane Mile Budaka, 1940
 87. GRADSKA EKONOMIJA NA PALIĆU
 88. Gradski ing. Tomandl na Higijenskoj izložbi u Drezdenu 1930.
 89. Gradsko Pozorište, skica rasporeda sedišta
 90. Grubišić Josip, student, samoubica (2.7.1935.)
 91. Halbrohr Željko i problem sa porezom, 1930.
 92. Hartman Josip rinenburški, veleindustrijalac
 93. Hartmann Tereza i Subotica u njeno doba
 94. Hrastovača, svinjski jaraš…
 95. Hronologija detalja iz života u Subotici pred II sv. rat (1940-1941)
 96. I sin novosadskog rabina – dr Mordko Hersch Silber studirao je u Subotici
 97. Ilustracije, XVIII – XIX vek
 98. INDUSTRIJA I INDUSTRIJALCI SUBOTICE (1918-1941) – uvod
 99. Strass Leo, arhitekta i preduzetnik
 100.  Inkunabule u Gradskoj biblioteci (1939) i još ponešto…
 101. Inženjer Oto Tomandl/Tomanić
 102. IV filatelistički dani, 1936.
 103. Ivan Lazarić, Amerikanac u Subotici
 104. Ivandanska noć, 1930.
 105. Iz filmskog materijala u Istorijskom arhivu Subotica
 106.  Iz foto albuma ing. Koste Petrovića o gradnji sokolskog stadiona 1936.
 107. Izložba “Subotičke gradske kuće 1751-1828-1912”
 108. JADRANSKA STRAŽA (i njeno djelovanje u Subotici)
 109. “JADRANSKA STRAŽA (i njeno djelovanje u Subotici)” je zaključana
 110. Jakobčić Konen Vilim – Bunjevac!
 111. JEDNA MUSLIMANSKA SAHRANA U SUBOTICI
 112. Josip Hartman (Hártmann József)
 113. Joso Šokčić prodaje 282 istorijskih fotografija
 114. Jovan Mikić Spartak, život, smrt, sahrana, spomen tabla (prilozi)
 115. Kafana KORZO (vl. Franja Fillinger)
 116. Kako je “nestala” trska iz Kelebijskog (1936)
 117. Kako se u Magistratu (subotičkoj gradskoj upravi) pisalo bunjevački polovinom

XVIII veka

 1. Kanalizacija u ulici Skotus Viatora (Prvomajska danas)
 2. “Kanalizacija u ulici Skotus Viatora (Prvomajska danas)” je zaključana
 3. Karakteristike: Lajčo Jaramazović,Dušan K. Jović, Gotesman Tibor, Dudaš    Lajčo
 4. Karta lovnih teritorija na području Subotice, iz 1858. godine. Szabadka   vadászkörzetei 1858-ból.
 5. Katarina Eristova, studentkinja (1921-1924)
 6.  Ko je radio na Pravnom fakultetu u Subotici 1933. godine?
 7. KO JE KO U SUBOTICI
 8. Kolevka
 9. Kramer Antun i Drug nudi kape za čuvare parka Palić, 1937
 10. Kratke biografije upravnika Opšte bolnice u Subotici
 11. Križarsko bratstvo Šebešić, 1938.
 12. Labor (Beograd) (Subotica)
 13. Lazar Jakobčić, zemljoposednik, po plemenu Bunjevac, 1939.
 14. Lebl Ivan, student, španski borac?
 15. Lederer György Károly (Đorđe Lederer), bogati naslednik a student
 16. Lelbach Irena supruga nadvojde Albrechta
 17. Likovi industrijalaca
 18. Linkovi — Stranica postova
 19. Lovišta/lovina, 1932
 20. Lulić iz Zagreba moli podatke o Lulićima iz Subotice, 1940
 21. Mačković Leona, izvod iz matice umrlih
 22. Mala hronologija (prilozi za 70 godina delovanja Arhiva)
 23. Malo zemlje a mnogo dece
 24. Mario KRMPOTIĆ
 25. Matične knjige – uvod i e-arhiva
 26. Matija Evetović u očima novih vlasti (karakteristike iz 1946.)
 27. Matricula online
 28. Mehmed Ibišević, Srbin muslimanske vere, student prava
 29. Memorandumi, pečati, potpisi… (iz građe Arhiva, 1918-1941)
 30. Međurat-ilustracije
 31. Milan Milanković, optant
 32. Mirko Steiner, poslastičar i taksa na muziku
 33. Mladen Karanović, ambiciozni zanesenjak
 34. NAŠIH PRVIH  70 GODINA (1947-2017) – POVIJESNI ARHIV SUBOTICA
 35. Nastavnici Muzičke škole 1939. godine
 36. Nevolja nikada ne ide sama (o šteti od poplava početkom 1941.)
 37. O autoru bloga, biografija, bibliografija
 38. O Bajmoku iz Arhiva (predavanje 2011.)
 39. O događanjima nakon nogometnog turnira „Bačke“ 1926. godine
 40. O izboru gradskog odvetnika dr Đorđa Bekefija (Békeffy) 1928.
 41. O Pačiru polovinom 19. veka
 42. O Subotici u Vojnoj granici i Franzu Vaničeku u djelima Ištvana Ivanjija
 43. Obrade-studije, radovi, prilozi
 44. Od Friđeš Elemera / Lošić (1924) do Miroslava / Lošić (1934)
 45. Od Subotice do Bleiburga, svedočanstvo borca VIII V.U.B. (ilustracije)
 46. Osnivanje i prve godine rada Medicinske škole u Subotici (1947–1954)
 47. Ottmár Mayer vadi uverenje da je neoženjen, 1937
 48. Paja Šokčić, posednik i njegov traktor 1937.
 49. Panonija grafički zavod, Subotica
 50. Par podataka o tome ko je sve išao u IV razred 1922/23
 51. Parno kupatilo Heiszler, nacrt
 52. Paulinum, situacioni nacrt, 18.03.1941.
 53. Polar, ledena čokolada
 54. Policijski službeni psi – bokser i doberman (1926.)
 55. “Policijski službeni psi – bokser i doberman (1926.)” je zaključana
 56. Policijski službeni psi – bokser i doberman (1926.)
 57. Popukovnik bivše Austro-ugarske vojske Živan Živanović
 58. Pravilnik o katoličkim grobljima i obrednim pogrebima, 1928
 59. Pravni fakultet Subotica (1920-1941), galerija likova studenata
 60. Memorandum za očuvanje Pravnog fakulteta 1925. godine
 61. Predgrađe Aleksandrovo
 62. Prikaz: Kalman Kuntić, Pravni fakultet u Subotici 1920.-1941.
 63. Prilozi i mala hronologija o delovanju Blaška Rajića između dva rata (1918-1941)
 64. Prilozi o Zadužbini Mamužić
 65. Prlozi za hronologiju (1918-1940)
 66. PRODAJA PLACEVA tzv. KOPLALO (KOPLALÓ) U MANOJLOVIĆEVOJ ULICI
 67. Prokeš Josip sagradio 1929. kuću u Šantićevoj 16
 68. PRVI SUBOTIČKI ARHIVSKI DAN (23.9.2008.)
 69. Pustara Đurđin (Györgyén), 1789.
 70. RADIJALAC (Aleja Maršala Tita) SUGARUT – RADIJALNI PUT
 71. Radijalac u izgradnji
 72. Reformatska crkvena opština Subotica, crtice iz međurata (1918-1941)
 73. Ruska škola, 1939
 74. Ruski klub u Subotici, 1931.
 75. SALAŠKE ŠKOLE
 76. Sastav gradske skupštine 1925. godine
 77. Senke subotičkih likova iz prošlosti
 78. Nikola Bogdanović
 79. Šesti arhivski dan, Percepcija javnosti o Arhivu, 2013.
 80. Sigeti Franjo sin osnivača firme “Patria serum zavod” kao student
 81. Spasoje Vasiljev, profesor srpskog jezika, plaćen 1939. da piše o bunjevačkoj književnosti
 82. SPORT i ZABAVA
 83. Šta piše NAROD br.1 od 11.11.1919.
 84. Staistika Gradskog Muzeja, 1937
 85.  Statistika Srba u 1934.
 86. STEG IZVIDNIKA I PLANINKI
 87. Štete od poplava početkom 1941.
 88. Strani turista propao kroz molo na štrandu – tužen  “Napló” !
 89. Strelište na glinene golubove (na Paliću)
 90. Student Beđik Julije (1937)
 91. Subotica – na severnoj straži
 92. Subotica 12 dana bez struje – diverzija na Centralu 10.09.1944.
 93. SUBOTICA 1918-1941 (1945)
 94. Subotica 1979. u fotografijama
 95. Subotica, Crveni križ, deo uvodnog teksta
 96. Subotička Hevra Kadiša (Chewra Kadischa)
 97. Subotičke novine, redakcija, 1965.
 98. SUBOTIČKE ŠTAMPARIJE (1918-1941)
 99. Subotički lekari između dva rata (1918-1941) angažovani u drugim javnim delatnostima
 100. Subotički drugovi i drugarice – za GNOOV (Glavni narodnooslobodilački odbor Vojvodine – /tadašnju vladu Vojvodine/) 21.07.1945.
 101. Subotički izlozi tokom dvadesetog veka
 102. SUBOTIČKI TRAMVAJ / “SUBOTIČKA ELEKTRIČNA ŽELJEZNICA I TRAMVAJ D.D.”
 103. Šugar Mano, veletrgovina
 104. Svečanost otkrivanja spomenika Jovanu Nenadu Crnom
 105. Svjedočanstvo o odnosu policije prema hrvatskim prvacima u Subotici uoči parlamentarnih izbora 1925.
 106. SZABADKA 1916-BEN, A KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEK TÜKRÉBEN
 107. Szabadka 1941-1942 (youtube.com)
 108. Tabla advokata dr Adolfa Majoroša, 1928.
 109. Tito u Subotici
 110. Trgovac Horovic Arpad
 111. Trgovina staklom Aleksandra Špicera (Spitzer Aleksander)
 112. Ured gradskog kapetana 1919-1920
 113. Ustanove za zbrinjavanje dece
 114. Veleposednička Ungar familija, 1939
 115. Veleposednik Balint Terlei (TÖRLEY Bálint) i njegov Alfa Romeo
 116. Vera Mačković, gostioničarka
 117. Vermeš Karlo – “upropašćen čovek”
 118. Veslački klub na Paliću,crtice iz prošlosti
 119. Video materijali o Arhivu i istoriji Subotice
 120. Vojvođanski pokret – Vojvođanski Glasnik, br. 1-2, 1937
 121. Voz usmrtio šofera Tarnai, dr Skenderovića i dr Silarda
 122. Vujić Radomir, školski nadzornik, sokol…
 123.  Zaharija Ivan student
 124. Zbirka plakata Istorijskog arhiva Subotica
 125. Zgrada Kolevke, 1900.
 126. Župa Sv. Terezije opterećena gradskim porezom, 1930.
 127. Вајнштајн (Vajnštajn) С. Ладислав, емигрант, Рус, Јевреј, мојсијевац
 128. “Вајнштајн (Vajnštajn) С. Ладислав, емигрант, Рус, Јевреј, мојсијевац”
 129. НАШИХ ПРВИХ 70 ГОДИНА (1947-2017) (ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СУБОТИЦА)
 130. Рускиња Елена Гребеншчикова
 131. „Škandal“  ili nešto drugo? (o događanjima nakon nogometnog turnira  „Bačke“ 1926. godine)
 132. Sve o Subotici…nekada davno.
 133. Istorija
 134. SUBOTICA I CIVILNE ŽRTVE NAKON OSLOBOĐENJA (1944.-1946.)
 135. Szabadka régen…
 136. Odaberi Subotica nekada
 137. Aurometal 1959
 138. Subotica nekada — Prva stranica
 139. Jelovnici subotičkih restorana
 140. Kućica (od zemlje – nabijanica)
 141. O muslimanima u Subotici (Imamat džemata grada Subotice)
 142. Petar Pekić, život i djelo
 143. Prvi Zapisnik Senata, 1919
 144. Radio antena na Gradskoj kući
 145. Troškovi lečenja bludnica, 1927.
 146. Ustanove za zbrinjavanje dece
 147. Српско занатлијско певачко друштво Мокрањац, 1926