Sastav gradske skupštine 1925. godine

Vlada u Beogradu postavljala/imenovala je već prema trenutnoj raspodeli političke moći, odnosno stanju u državnom parlamentu i predstavnike /odbornike u gradskom parlamentu/skupštini.  Dokument s početka 1925. godine daje popis starog i novopostavljenog sastava. Smenjivane su pristalice bivše vlade Demokratske stranke (mandatara Ljube Davidovića) a postavljane ličnosti lojalne Narodnoj radikalnoj stranci odnosno Nikoli Pašiću koji  je tada, po drugi put dobio mesto mandatara.

xv 360 1925 SENAT 2

IAS, F:47. I 23/1925

Razrešeni i postavljeni članovi PS (PS – prošireni senat je bio gradska skupština) na osnovu predloga 31.12.1924. br. 829/1924 Ministarstvo unutrašnjih dela KSHS, Beograd, Odeljenje za BBB br. 71/1925.

Velikom županu sl. Kr. Grada Subotice

redni broj razrešeni postavljeni
1 Andrija Deak Dušan Terzin, trgovac
2 Miroslav Alčin Miloš Kurteš, trgovac
3 Antun Peić T. Svetozar Radišin, učitelj
4 Šime Rajčić dr Zvonimir Piškulin, adv.
5 Joso Mamužić Pera Segedinčev, ekonom
6 Grga Letić Iso Jović, trgovac
7 Pera Ružinski Milan Vasilje, ekonom
8 Lipot Vig Mladen Ruski, ekonom
9 Antun Bilinc Mladen Grbić, trgovac
10 Tome Francišković Aleksandar Miajtov, trgovac
11 Bolto Skenderović Pera Ognjanov, učitelj
12 Svetozar Radić Đurica Terzin, ekonom
13 Josip Flekenštajn Nenad Vasiljev, ekonom
14 Jašo Vojnić Zelić Bogdan Miković, profesor
15 Josip Takač Vojin Isakov, ekonom
16 Stipan Sebenji Paja Ruski
17 Nikola Francišković Milan Damjanović, ekonom
18 Joso Stipić Jova Košić, ekonom
19 Lojzija Skala Joca Pušin, ekonom
20 Paja Vojnić Hajduk Predrag Pušin, ekonom
21 Aleksandar Kadar Stevan Krnjajski Jović, ekonom
22 Ivan Krnjaski dr Andra Andrejević, lekar
23 Franja Mamužić Koja Krnjajski, ekonom
24 Dr Draga Dimitrijević Sima Turanov
25 Martin Vujković Steva Krstić, posrednik
26 Antun Mamužić Dragoljub Milojković, kožar
27 Franje Tumbas Jevta Vasiljev, ekonom
28 Mate Skenderović Blagoje Bajić, ekonom
29 Antun Bašić Palković Miladin Lazičić, ekonom
30 Gustika Kulindžić Staniša Mihajlović, paroh
31 Veca Matković Rada Krnjajski Lazarev, ek.
32 Grga Budanović dr Danilo Marković, lekar
33 Sima Milodanović Ljuba Atanković, trgovac
34 Imre Riger dr Cvetko Ognjanov, advokat
35 Dančo Kulundžić Vojin Kešeljević, bank. čin.
36 Antun Buljovičić Milovoj Mitrović, bank. čin.
37 Bruno Francišković Vojin Aradski, ekonom
38 Mijo Kun Balaž Uroš Aradski, ekonom
39 Marko Pejić T. Cvetko Rakić, ekonom
40 Joso Pajić T. Đuka Isakov, ekonom
41 Pera Gosar Ivan Brankovan, dir. banke
42 Luka Kesenović Lazar Đurčić, profesor
43 Stipan Kolar Stanoje Milivojević, inž.
44 Đuka Đukuć Milan Apostolović, inž.
45 Pajo Šefčić Cvetko Čičić, učitelj
46 Ivan Berger Mićo Dulić, ekonom
47 Joso Vidaković Stipan Peić, krojač
48 Ivan Barbenović Joco Vodaković, ekonom
49 Stipan Rigo Đuka Marković, ekonom
50 Lojzija Baraković Luka Sekelj, trgovac
51 Fabuš Horvacki, trgovac
52 Joco Poljaković, bank. čin.
53 Lazo Dulić, ekonom
54 Bartal Stipić, ekonom
55 Mijo Šarčević, ekonom
56 Stipan Gabrić, poduzim.
57 Grgo Vukov, gostioničar
58 Lojzija Šabić, ekonom
59 Mukija Peić T., ekonom
60 Matija Lučić, ekonom
61 Pera Stipić, gostioničar
62 Joso Zelić, ekonom
63 Šima Rudić, ekonom
64 dr Ivo Milić, profesor univerziteta
65 Kalman Crnković, ekonom
66 Joso Horvat Almaški
67 Matija Kovač, stolar
68 Stevan Torma, čizmar
69 Lajčo Stipić, ekonom
70 Joška Stipić, ekonom
71 Mojsije Kon, ekonom
72 dr Iso Mezei, lečnik
73 Gustika Fister, gostioničar
74 Stevan Majlat, ekonom
75 dr Jovan Janiga, ekonom
76 Stevan Tabarski, trgovac
77 dr Bela Terek, lekar
78 Aleksandar Velički, trgovac
79 Mita Međanski, trgovac
80 Geza Pilišer, trgovac
81 dr Miloš Rafajlovič, advokat
82 Steva Majstorović, ekonom
83 Isidor Dajč, optičar
84 Mihajlo Šušnjarac, šef oblasne zašt. dece
85 Đura Grbić, trgovac
86 Đura Galfi, apotekar
87 Joso Rajčić, vlasnik mlina
88 Mirko Rotman
89 Mirko Jakobčić, dir. banke
90 Lajčo Šreger, izvoznik
91 Vladisla Hercog, industrijalac
92 Bela Gabor, industrijalac
93 Grga Vuković, trgovac
94 Lajčo Frenkel, trgovac
95 Pera Vujković, trgovac
96 Žiga Ajzler, industrijalac
97 Armin Sonenberg, trgovac
98 Pera Stantić, ekonom
99 Radomir Vujić, školski nadzornik
100 Aleksandar Mikić, školski nadzornik
101 Jaša Stantić, ekonom
102 Paja Budinčević, posednik
103 Paja J. Vuković, ekonom
104 Marko Presburge, obućar
105 dr Lajoš Pap, bankar
106 Felo Vidaković, trgovac
107 Milan Jorgović, učitelj
108 Ilija Medaković, učitelj
109 Paja Skenderović, ekonom
110 Miško Budinčev, ekonom

izvolite izvršiti ovu odluku, 2. januara 1925. godine,  Beograd. Po naredbi Ministra Unutrašnjih dela, za načelnika Vel. župan Aleksijević

G r a d s k o m    S e n a t u.

Subotica

Dostavlja prenje u prepisu, na dalji postupak.

Subotica, 12. januara 1925. god.

Gradonačelnik: Alba Malagurski

ALBA MALAGURSKI st 42

xv 360 1925 SENAT

P R I L O G:

ALBA ČURČIĆ MALAGURSKI (Subotica, 1881 – Subotica, 10.06.1927.)

Završio je Gimnaziju i 9 semestara medicine, ali ga je rat sprečio da postane lekar. Studirao u Budimpešti, gde je upoznao i svoju buduću suprugu – srpkinju po nacionalnosti.  Angažovan  u  pripremama i organizovanju preuzimanja vlasti od Mađara u gradu, 1918. godine. Bio je među osnivačima Bunjevačko-srpskog narodnog obora.  Od 1919. nalazio se u gradskoj službi. Bio je član Radikalne  stranke  i kao  takav zastupao  njene stavove i na mestu prvog čoveka grada, pošto je postavljen na mesto gradonačelnika 1924. Na toj funkciji ostao je do 1926, kada je penzionisan zbog bolesti. Umro je naredne 1927. godine. Javljao  se  i kao urednik “Danice”.

Na funkciji gradonačelnika: 23.4.1924.- 12.10.1924.

DRAGOSLAV ĐORĐEVIĆ (Zakuta /opština Kraljevo/, 14.1.1887. – ?)

Profesor, političar. U godinama 1911, 1912. predavač na privatnoj Gimnaziji u Paraćinu. Kao  komadant artiljerijske baterije sa srpskom vojskom ušao u Suboticu 13.11.1918. U prvim danima nakon toga obavljao je funkciju šefa vojne cenzure.  Godine 1919. venčan sa Marom Malagurski. Radio 1924. kao profesor u subotičkoj Gimnaziji, pa sa toga mesta dolazi na funkciju Velikog Župana. Nakon predaje  dužnosti 28.4.1927. gradonačelnika, obavljao još nekoliko funkcija u državnoj upravi. Istaknut član Narodne Radikalne stranke, JRZ, …

Na funkciji gradonačelnika: 14.10.1926. – 19.05.1927.  (Veliki župan 23.04.1924.- 12.10.1924.; 11.11.1924. – 13.10.1926. )